Odbori i povjerenstva

Upravni odbor može osnivati odbore i druga povremena radna tijela Udruge.
U odluci o osnivanju tijela utvrđuje se sastav tijela, ciljevi osnivanja, prava i obveze tijela i članova tijela te vrijeme na koje se tijelo osniva.
Upravni odbor imenuje predsjednika i članove odbora radnih tijela iz reda članova Udruge.
Odbori i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koje su osnovana i o tome podnose izvješća Upravnom odboru.

Popis odbora

Odbor za kibernetičku sigurnost u oblaku - HIKSO
Krešimir Kristić

Odbor Kibernetička sigurnost u oblaku - HIKSO djeluje u okviru osnovnoga cilja i vizije matične udruge, svojim aktivnostima i uslugama promiče svijest te potiče primjenu najboljih praksi stvarajući time povjerenje svojih članova te poslovnih i privatnih korisnika u široj društvenoj zajednici prema primjeni i korištenju usluga računarstva u oblaku u poslovnom okruženju i u svakodnevnom životu. Aktivnosti stvaranja dodanih vrijednosti članovima udruge i široj zajednici primarno obuhvaćaju informiranje i savjetovanje iz područja Europske i nacionalne relevantne legislative i regulative, iz područja najboljih poslovnih i sigurnosnih praksi te relevantnih normi i standarda. Aktivnosti odbora također omogućuju dobrobiti pružateljima usluga računarstva u oblaku dodjelom nagrada i priznanja za postignuća poslovne izvrsnosti i svekolike sukladnosti. Odbor također sudjeluje u javnim istupima, objavama i raspravama zastupanjem pravila struke u području kibernetičke sigurnosti neutralno i neovisno od proizvođača i prodavatelja informacijsko komunikacijskih tehnologija i pružatelja digitalnih usluga.

Odbor za istraživanje, razvoj i obrazovanje
Krešimir Grgić

Sigurnosni mehanizmi za zaštitu informacijsko komunikacijske opreme i infrastrukture kontinuirano se razvijaju, te je područje kibernetičke sigurnosti trenutačno jedno od najaktivnijih područja istraživanja i razvoja. Vrlo često je u sigurnosnom lancu najslabija karika upravo čovjek, te je od iznimne važnosti raditi na edukaciji i obrazovanju u području kibernetičke sigurnosti, kako šire populacije korisnika, tako i visokokvalificiranih stručnjaka. Odbor za istraživanje, razvoj i obrazovanje ima za cilj integrirati i povezati dionike koji sudjeluju u istraživačkim, razvojnim i obrazovnim aktivnostima u području kibernetičke sigurnosti, okupljati ih u okviru zajedničkih aktivnosti, te poticati njihovu međusobnu suradnju u znanstveno-istraživačkom i stručnom radu. Pored toga, Odbor će otvarati rasprave i predlagati rješanja za jačanje obrazovnih i kadrovskih potencijala u području kibernetičke sigurnosti.

Odbor za kibernetičku sigurnost industrijskih sustava
Kruno Jurlina

Prodor komercijalnih IT tehnologija, sveprisutan širokopojasni pristup Internetu te promjene poslovnih modela iz temelja su promijenili industrijski računalni ekosustav. Nekoć vrlo konzervativni i izolirani sustavi danas su vrlo često spojeni na javne komunikacijske mreže čime su izloženi svim vrstama izravnih i neizravnih kibernetičkih ugroza. S obzirom na to da su prioriteti kod industrijskih računalnih sustava drugačiji u odnosu na "klasičnu" (uredsku i korporativnu) računalnu infrastrukturu, ovom se problemu pristupa na drugačiji način, vodeći računa prvenstveno o sigurnosti života i zdravlja ljudi te zaštiti okoliša. Glavna zadaća Odbora za kibernetičku sigurnost industrijskih računalnih sustava jest podizanje svijesti o važnosti ove teme, a kroz svoje djelovanje Odbor će biti poveznica između vlasnika industrijskih računalnih sustava i privrednih subjekata koji se bave problemom kibernetičke sigurnosti u tom sektoru.

Odbor za kibernetičku sigurnost informacijskih sustava
Kristina Leko Kuštrak

Informacijski sustavi su danas prisutni u svim područjima ljudske djelatnosti i upravo kibernetička sigurnost informacijskih sustava predstavlja važan izazov u osiguravanju sigurnog korištenja sadašnjih i budućih informacijskih proizvoda i usluga. Odbor za kibernetičku sigurnost informacijskih sustava ima zadaću povezati dionike u lancu informacijsko kounikacijskih sustava i IT sektora, od proizvođača, pružatelja do korisnika IT usluga, kako bi zajedno razmatrali i predlagali rješenja i najbolje prakse u području kibernetičke sigurnosti informacijskih sustava.

Odbor za edukaciju o kibernetičkoj sigurnosti
Tomislav Ramljak

Odbor za edukaciju o kibernetičkoj sigurnosti zadužen je za razvijanje edukativnih materijala i programa, kao i za izradu certifikacijskog programa za zaposlene u privatnom i javnom sektoru. Za ostalu populaciju koja se koristi informacijsko-komunikacijskim tehnologijama Odbor će razvijati i materijale prilagođene različitim dobnim skupinama. Odbor je zadužen i za organiziranje svih događaja koji imaju edukacijsku svrhu, kao i povezivanje i razmjenu iskustava na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Odbor za legislativu u području kibernetičke sigurnosti
Marija Boban

Zadaća Odbora za legislativu u području kibernetičke sigurnosti je aktivno participiranje u pripremi, savjetovanju i donošenju prijedloga rješenja u području regulatornog okvira kibernetičke sigurnosti. Cilj Odbora je i povezivanje dionika industrije kibernetičke sigurnosti, koji će zajedno s pravnim stručnjacima biti aktivni partneri i dionici regulatornog i zakonodavnog okvira u području kibernetičke sigurnosti u Republici Hrvatskoj. Pored navedenog, Odbor će se aktivno uključivati u povezivanje i razmjenu dobrih praksi i regulatornih rješenja sa srodnim međunarodnim institucijama.

HIKS Studentski odbor
Ana Kapulica

Osnovna zadaća Studentskog odbora HIKS-a je popularizacija područja kibernetičke sigurnosti među studentima te poticanje studentske populacije na aktivno participiranje u svim aktivnostima HIKS-a. Između ostalog, aktivnosti Studentskog odbora obuhvaćaju organizaciju radionica i predavanja o temama vezanim uz kibernetičku sigurnost, gostujuća predavanja stručnjaka iz industrije i akademske zajednice, pružanje mentorstava i podrške članovima u razvoju njihovih projekata, istraživanjima, diplomskim i završnim radovima, kao i interaktivne radionice za pomoć u stjecanju praktičnih vještina u području kibernetičke sigurnosti, kao što su etičko hakiranje, forenzika, zaštita mreže i upravljanje incidentima. Pored navedenog, studentski odbor HIKS-a će razvijati timove za sudjelovanje na natjecanjima, kao i organizirati natjecanja iz područja kibernetičke sigurnosti. Kroz partnerstvo s tvrtkama koje se bave kibernetičkom sigurnošću studentima će se nuditi prakse i mogućnosti zaposlenja. Studentski odbor će aktivno promicati i suradnju s drugim studentskim sekcijama i organizacijama sličnih interesa, kako u Hrvatskoj, tako i u inozemstvu.