Odbori i povjerenstva

Upravni odbor može osnivati odbore i druga povremena radna tijela Udruge.
U odluci o osnivanju tijela utvrđuje se sastav tijela, ciljevi osnivanja, prava i obveze tijela i članova tijela te vrijeme na koje se tijelo osniva.
Upravni odbor imenuje predsjednika i članove odbora radnih tijela iz reda članova Udruge.
Odbori i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koje su osnovana i o tome podnose izvješća Upravnom odboru.

Popis odbora

Odbor za kibernetičku sigurnost u oblaku - HIKSO

Odbor Kibernetička sigurnost oblaka HIKSO u okviru osnovnoga cilja i vizije matične udruge, svojim aktivnostima i uslugama promiče svijest te potiče primjenu najboljih praksi stvarajući time povjerenje svojih članova te poslovnih i privatnih korisnika u široj društvenoj zajednici prema primjeni i korištenju usluga računarstva u oblaku u poslovnom okruženju i u svakodnevnom životu. Aktivnosti stvaranja dodanih vrijednosti članovima udruge i široj zajednici primarno obuhvaćaju informiranje i savjetovanje iz područja Europske i nacionalne relevantne legislative i regulative, iz područja najboljih poslovnih i sigurnosnih praksi te relevantnih normi i standarda. Aktivnosti odbora također omogućuju dobrobiti pružateljima usluga računarstva u oblaku evaluacijom njihovih usluga te dodjelom nagrada i priznanja za postignuća poslovne izvrsnosti i svekolike sukladnosti, ujedno pružajući zakupcima usluga u oblaku informacije i smjernice koje ubrzaju i olakšavaju izbor potrebne usluge. Odbor također sudjeluje u javnim istupima, objavama i raspravama zastupanjem pravila struke u području kibernetičke sigurnosti neutralno i neovisno od proizvođača i prodavača informacijsko komunikacijskih tehnologija i pružatelja digitalnih usluga.

Odbor za istraživanje, razvoj i obrazovanje

Informacijske i komunikacijske tehnologije sveprisutne su u brojnim područjima ljudske djelatnosti. Zbog toga je od iznimne važnosti voditi računa o sigurnosnim aspektima njihove primjene, jer potencijalna zlouporaba njihovih ranjivosti može prouzročiti značajnu štetu. Sigurnosni mehanizmi za zaštitu informacijsko komunikacijske opreme i infrastrukture kontinuirano se razvijaju, te je područje kibernetičke sigurnosti trenutačno jedno od najaktivnijih područja istraživanja. Vrlo često je u sigurnosnom lancu najslabija karika čovjek, pa je od iznimne važnosti raditi na edukaciji i obrazovanju u području kibernetičke sigurnosti kako šire populacije korisnika, tako i visokokvalificiranih stručnjaka. Odbor za istraživanje, razvoj i obrazovanje ima za cilj integrirati i povezati dionike koji sudjeluju u istraživačkim, razvojnim i obrazovnim aktivnostima u području kibernetičke sigurnosti, okupljati ih u okviru zajedničkih aktivnosti, te poticati njihovu međusobnu suradnju u znanstveno-istraživačkom i stručnom radu.

Odbor za kibernetičku sigurnost industrijskih sustava

Prodor komercijalnih IT tehnologija, sveprisutan i razmjerno jeftin širokopojasni pristup Internetu te promjene poslovnih modela iz temelja su promijenili industrijski računalni ekosustav. Nekoć vrlo konzervativni i izolirani sustavi danas su vrlo često spojeni na javne komunikacijske mreže čime su izloženi svim vrstama izravnih i neizravnih kibernetičkih ugroza. S obzirom na to da su prioriteti kod industrijskih računalnih sustava drugačiji u odnosu na "klasičnu" (uredsku i korporativnu) računalnu infrastrukturu, ovom se problemu pristupa na drugačiji način, vodeći računa prvenstveno o sigurnosti života i zdravlja ljudi te zaštiti okoliša. Glavna zadaća Odbora za kibernetičku sigurnost industrijskih računalnih sustava jest podizanje svijesti o važnosti ove teme, a kroz svoje djelovanje Odbor treba služiti kao savjetodavno tijelo i spona između vlasnika industrijski računalnih sustava i privrednih subjekata koji se bave problemom kibernetičke sigurnosti u tom sektoru. U sklopu Odbora djeluje i laboratorij za istraživački stručni i znanstveni rad.

Odbor za kibernetičku sigurnost informacijskih sustava

-

Odbor za edukaciju o kibernetičkoj sigurnosti

-

Odbor za promidžbu i informiranje

Odbor za promidžbu i informiranje zadužen je za pripremu i provedbu komunikacijskog plana HIKS-a. Planom se određuju mjere informiranja i promidžbe potrebne kako bi se povećala vidljivost same udruge i pojedinih aktivnosti koje udruga provodi, kao i kako bi se o tim aktivnostima informirali članovi, šira zajednica i drugi dionici zainteresirani za područje kibernetičke sigurnosti. Odbor priprema i objavljuje članke na web stranici udruge, na društvenim mrežama Facebook i Linkedin te putem medija.

Committee for legislation in the field of cyber security

-

HIKS student section

-